תשע"ז

הנקה קבוצתית מתרחשת כאשר קבוצה של אימהות שזה עתה המליטו, מגדלות יחד את
הוולדות תוך כדי הנקה וטיפול משותף בצאצאים. הנקה קבוצתית נפוצה אצל יונקים החיים
בלהקות דוגמת האריות ואחרים, אולם ישנם מחקרים המתארים הנקה קבוצתית גם ביונקים
יחידיאים דוגמת המכרסמים. מתוארים מספר מצבים חברתיים, או יותר נכון "בין אימהיים" -
המתארים את היחס בין האימהות המשתתפות בהנקה הקבוצתית, לדוגמא, קרבה
משפחתית, סמיכות ההמלטות בזמן ובמקום, מס' האמהות המשתתפות בהנקה הקבוצתית
רווחיות ענף גידול הדגים נמצאת בירידה ונעשים מאמצים לשפרה. המזון מהווה חלק
נכבד מעלויות הגידול ) 50% לערך( ולכן נעשה מאמץ למצוא לו תחליף זול. מרבדים
מיקרוביאלים, אשר ניתן לגדלם בסמיכות למערכות לגידול דגים ולהשתמש בהם כביופילטר
לשפכי הדגים, מהווים מקור מזון פוטנציאלי. מרבדים מיקרוביאליים מהווים מארג של מיקרו-
אורגניזמים שונים החיים באותה מסה, תוך כדי קיומן של אינטרקציות רבות ביניהם,
והיוצרים תצורה משוכבת, כאשר כל שכבה שייכת לקהילת מיקרו אורגניזמים שונה. צורתו -
בעבודה זו נבחנה השפעת לחות הקרקע, הנקבעת על ידי מערכת השקיה בשיטת ה- IOD , על מספר
מדדים בוטניים לאורך תקופת הגידול של הסלרי, כמו גם היבול הסופי של האשרושים. בנוסף, נבחנה
גם האפשרות להשתמש במצלמת ה- NDVI ככלי אשר יכול לחזות את היבול שיתקבל בסוף עונת
הגידול. לצורך כך גודלו שתילי סלרי למשך 98 יום בשלוש לחויות קרקע שונות שנשמרו כל עונת
הגידול. במהלך הגידול נעשה מעקב אחרי כמות המים הנצרכת בכל טיפול וגם אחרי כמות המים
המתאדה מגיגית המדידה בחווה, אחרי גובה הנוף ומספר העלים וטמפרטורת הקרקע והעלים )בצל
העכבר נחשב לבעל חיים טריטוריאלי, כאשר הזכר הדומיננטי הוא האגרסיבי ביותר בהגנה
על הטריטוריה. במקרה של חדירת זכר פולש לטריטוריה, הזכר המקומי מגרש אותו על ידי
איומים או תקיפה פיזית. העשרה הינה פעולה הנעשית במטרה להעשיר, לשפר ולגוון את
שגרת היום של בעל החיים בשבי. מטרתה לדרבן את בעל החיים לבצע פעילות אותה הוא
מבצע בדרך כלל בטבע. ההעשרה מאלצת את בעל החיים להפעיל את האינטליגנציה שלו
ומגבירה את מגוון ההתנהגויות האופיינית לו בטבע ומפחיתות את מגוון ההתנהגויות הלא
בגלל החורף החם יחסית השורר בה, הערבה הדרומית מהווה אזור אטרקטיבי לגידול ירקות
קיץ מחוץ לעונה. הדבר מחייב ניצול של מים מקומיים, בדרך כלל באיכות ירודה, המכילים
ריכוזי מלח גבוהים, העלולים להגביל את הפרודוקטיביות של הצמח. במצב שכזה, יש לבחור
את הצמחים המתאימים לגידול באזור ולבחון את עמידותם למליחות של זנים שונים
המוכנסים לאזור כפוטנציאל לגידול חקלאי עתידי. ב - 15 השנים האחרונות עברה החקלאות
המסורתית מהפכה של ממש וכיום היא מסוגלת לטפל בשדה שלם ברזולוציה של צמח בודד
הגנטיקה של צבע פרוות העכבר ידועה זה מכבר והיא כוללת את מעורבותם של שני גנים,
כאשר לאחד מהם ) C ( שני אללים ולשני ) A ( שבעה עשר אללים. האינטרקציה בין הגנים היא
כזו שאחד הגנים הוא אפיסטטי לגן השני, ההיפוסטטי. שני הגנים המעורבים בקביעת צבע
פרוות העכבר הם הגן utiAgo , המסומן באות A שהוא ההיפוסטטי והגן Color , המסומן
באות C , שהוא האפיסטטי. לפני כשנתיים הובאו מאילת לחממה הלימודית בבית הספר
מעלה שחרות עכברי "פנדה" שחור לבן, המתאפיינים בדגמי צבע שחור לבן אשר לא חוזר
עיצוב הצמח והכוונת פריחתו הם הפרמטרים העיקרים עליהם מנסים החוקרים ומגדלי
הפרחים להשפיע בבואם להתאים צמח פורח ספציפי לדרישת השוק. ברוב המכריע של
המקרים הצורך הוא נינוס הצמחים. ה - paclobutrazole וה - uniconazole הינם מווסתי
צמיחה מלאכותיים הפועלים כמעכבי סינתזת ג'יברלין, המביאים ליצירת נוף )חלק ווגטטיבי(
ננסי וצפוף יותר ואף עשויים להשפיע על החלק הרפרודוקטיבי )פרחים(. צמח המור. ה -
Gomphrena sp. , הינו צמח שפרחיו קטנים וחסרי צבע וחפיו, הנותנים לפרח את צבעו, הם
בנגב מצויים שלושה מינים של עצי שיטה: שיטה סלילנית Acacia raddiana , שיטת סוכך
Acacia tortilis , ושיטת הנגב Acacia pachiceras . בעשורים האחרונים, נצפתה ירידה
מדאיגה בכמות המשקעים בערבה שלוותה בהתייבשותם של עצים בוגרים ובקושי ניכר של
נבטים להתבסס. על פי מחקרים, ב- 20 השנים האחרונות הייתה ירידה של כ- 50 אחוז
בכמות המשקעים . מממוצע רב שנתי של כ - - 30 מילמטרים לממוצע של כ- 12 מילימטרים
בלבד. התוצאה המיידית של הירידה הזו במשקעים, היא התמעטות השיטפונות באזור,